Rakan Blogger

Kod Etika Kaunselor (Kod Tatalaku)

PERHATIAN : Psikotube hanya memaparkan sebahagian daripada Kod Etika Kaunselor ini. Sila dapatkan kod etika bercetak sebagai rujukan anda. Untuk mendapatkan dan membuat tempahan Kod Etika Kaunselor bolehlah melakukannya melalui PERKAMA CONSULTANTS.

 (Harga : RM 8.00 , Item Kod : 0007)

MUKADIMAH

1. Kod Etika ini bertujuan menyediakan garis panduan kepada kaunselor dan juga menjadi asas dalam menyelesaikan isu etika yang timbul dan dianggap menyeleweng daripada standard perlakuan kaunselor. Kod Etika ini menggariskan standard perlakuan kaunselor dalam menjalin perhubungan profesional dengan klien, rakan-rakan kaunselor, majikan, individu dan profesion lain serta masyarakat keseluruhannya. la juga merangkumi etika perlakuan yang standard mengenai tatalaku yang sesuai dengan kedudukan dan identiti sebagai seorang kaunselor.

2. Kod Etika ini berasaskan kepada nilai-nilai utama perkhidmatan kaunseling dan memberi penekanan kepada harga diri, digniti, dan keunikan semua individu termasuk hak-hak dan peluang-peluang mereka. Ia juga berasaskan kepada profesion kaunseling itu sendiri yang mengutamakan nilai-nilai murni.

3. Apabila menghadapi situasi yang memerlukan intervensi, kaunselor hendaklah menunaikan tanggungjawab etika dengan memberi pertimbangan berasaskan kepada semua prinsip yang terkandung dalam Kod Etika.

4. Kod Etika ini tidak menggariskan semua peraturan mengenai perlakuan kaunselor dalam menghadapi keadaan yang begitu kompleks dalam melaksanakan tanggungjawab.

5. Kod Etika ini tidak seharusnya digunakan sebagai instrumen untuk menyekat peluang dan kebebasan kaunselor dalam mengamalkan khidmat kaunseling. Ia juga tidak harus digunakan untuk mengenakan tindakan disiplin kepada kaunselor tanpa diberi hak perlindungan dan keadilan yang maksimum. Kod Etika ini berperanan sebagai panduan kepada Majlis Kaunseling Kebangsaan untuk membuat keputusan dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan etika.

SKOP KAUNSELING

1. Perkhidmatan Kaunseling ialah perkhidmatan yang memberi peluang kepada klien untuk berkembang kearah kehidupan yang lebih bahagia dan bermakna. Ia merangkumi usahakerja dengan individu atau kumpulan. Objektif perhubungan kaunseling berbeza mengikut klien.

2. Skop perkhidmatan kaunseling meliputi isu-isu perkembangan (developmental), analisa dan penyelesaian masalah, membuat keputusan, menangani krisis, mengembangkan kefahaman kendiri, meningkatkan ketahanan emosi semasa menghadapi konflik dalaman atau memperbaiki dan mempertingkatkan hubungan dan interaksi dengan individu lain.

3. Kaunselor berperanan sebagai pemudahcara kepada klien dalam menangani isu dan masalah yang dihadapi dengan menghormati martabat diri, nilai dan keupayaannya.

KOD TATALAKU

1. Kaunselor hendaklah menjaga tatalakunya demi memelihara standard dan identiti sebagai seorang kaunselor dan intergriti profesion kaunseling.

2. Kaunselor hendaklah sentiasa berusaha menilai dan meningkatkan pengetahuan, kecekapan dan kemahiran dalam bidang profesionnya.

3. Kaunselor hendaklah menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab, objektif dan jujur selaras dengan profesion kaunseling.

4. Kaunselor mestilah diawasi serta dinilai tugas kaunselingnya oleh penyelia profesional melalui penyeliaan lazim (regular supervision) dan sokongan perundingan (consultative support).


A. Tanggungjawab Kaunselor Terhadap Klien

1.Kaunselor bertanggungjawab mengutamakan kepentingan klien, sama ada klien individu atau klien korporat (organisasi).

2. Kaunselor hendaklah menghormati privasi klien dan merahsiakan segala maklumat yang diperolehi semasa kaunseling melainkan jikalau maklumat itu akan membahayakan klien atau orang-orang dipersekitarannya.

3. Kaunselor hendaklah memahami dan menghormati latar belakang sosiobudaya klien.

4. Semasa perhubungan kaunseling , kaunselor hendaklah memelihara kesejahteraan fisikal dan psikologi klien, dan tidak memperalatkan klien untuk kepentingan diri sendiri sama ada dalam aspek kewangan, seksual, emosi dan sebagainya atau dalam apa bentuk sekalipun.

5. Kaunselor hendaklah membimbing klien kearah pembentukan sikap bertanggungjawab terhadap tingkahlakunya. Kaunselor juga perlu menghormati keputusan atau penentuan kendiri yang dibuat oleh klien.

6. KaunseIor hendaklah berkhidmat dengan penuh dedikasi, ikhlas, jujur dan membuktikan kemahiran serta kecekapan profesionalismenya.

7. Kaunselor tidak boleh mengamalkan, mempersetujui atau menggalakkan diskriminasi berasaskan ras, jantina, agama, status, ideologi, kecacatan fisikal, mental atau diskriminasi dalam apa-apa bentuk sekali pun.

8. Kaunselor hendaklah menjelaskan kepada klien mengenai keperluan, proses dan implikasi perkhidmatan kaunseling.

9. Kaunselor hendaklah mencapai persetujuan dengan kliennya diperingkat awal sesi kaunseling mengenai batasan umur kerahsiaan.

10. Apa-apa persetujuan di antara kaunselor dan klien mengenai kerahsiaan boleh di semak semula dan diubah dengan persetujuan bersama.

11. Dalam kes di mana jelas terbukti bahawa klien, mengikut pertimbangan kaunselor menunjukkan dengan jelas, diri klien atau orang Iain berada dalarn keadaan bahaya, kaunselor hendaklah menggunakan budi bicaranya mengambil tindakan wajar untuk menjaga kepentingan klien dan orang lain yang terlibat.

12. Kaunselor tidak digalakkan memberi perkhidmatan kaunseling kepada saudara mara, kawan karib, ataupun kepada mereka yang mempunyai hubungan intim dengannya atau mempunyai hubungan dengan pihak pentadbiran yang berunsurkan penilaian terhadap prestasinya.

13. Kaunselor tidak boleh menghalang klien yang hendak menamatkan sesi kaunseling atau ingin menukar kepada kaunselor yang lain.

14. Kaunselor hendaklah memastikan bahawa klien yang diberi khidmat kaunseling tidak menjalani kaunseling dengan kaunselor yang lain pada masa yang sama.

15. Sekiranya mengikut pertimbangan kaunselor, klien memerlukan perkhidmatan luar daripada bidang kepakarannya, kaunselor perlu merujuk klien kepada pihak berkenaan.

16. Kaunselor hendaklah menyediakan tempat yang selesa dan private untuk sesi kaunseling. Klien tidak seharusnya diperhatikan oleh orang lain melainkan dengan kebenarannya, ini termasuk juga sesi kaunseling yang dirakam atau dipita videokan.


B. Tanggungjawab Kaunselor Terhadap Rakan Profesional

1. Kaunselor hendaklah saling berusaha untuk meningkat tahap kecekapan professionalisme masing-masing.

2. Kaunselor hendaklah menunjukkan sikap menghormati, adil dan terbuka terhadap rakan professionalnya.

3. Kaunselor bertanggungjawab untuk mencegah, mendedahkan serta memperbetulkan perlakuan rakan kaunselor yang tidak beretika.

4. Kaunselor hendaklah bersedia untuk mempertahankan, membantu serta membela rakan kaunselor yang teraniaya akibat tuduhan dan tohmahan perlakuan yang tidak beretika.


C. Tanggungjawab Kaunselor Terhadap Masyarakat

1. Kaunselor hendaklah memahami dan menghormati unsur sosiobudaya masyarakat di mana dia berkhidmat.

2. Kaunselor hendaklah mematuhi undang-undang negara dan melaksanakan tugasnya berlandaskan undang-undang tersebut.

D. Tanggungjawab Terhadap Organisasi Dan Majikan

Terdapat kaunselor yang berkhidmat dengan organisasi kerajaan atau bukan kerajaan. Peranan kaunselor dalam organisasi haruslah mempermudahkan pencapaian matlamat organisasi dengan mematuhi prinsip berikut:-

1. Kaunselor hendaklah mematuhi persetujuan komitmen yang ditandatangani dengan organisasi tempat dia berkhidmat.

2. Kaunselor hendaklah berusaha mengikut polisi dan prosedur, serta meningkatkan kecekapan dan keberkesanan perkhidmatan organisasinya.

3.Kaunselor hendaklah bertindak untuk mencegah diskriminasi dalam organisasi dan dalam pelaksanaan polisi amalan pekerjaan.

4.Kaunselor tidak boleh menyalahgunakan kemudahan dan sumber organisasinya.

5.Kaunselor hendaklah menjelaskan bidang kepakaran dan tahap kecekapan profesionalnya.

6.Kaunselor hendaklah mewujudkan hubungan interpersonal dan persetujuan kerja dengan penyelia dan stafnya mengenai khidmat kaunseling khususnya kerahsiaan, perbezaan di antara fakta umum atau peribadi, beban kerja dan akauntibiliti.

7.Kaunselor hendaklah memberitahu kepada majikan tentang keadaan yang boleh menyebabkan konflik yang merosakkan atau menyekat keberkesanan perkhidmatannya.

8.Kaunselor hendaklah membenarkan dirinya dinilai secara profesional dari masa ke masa.

9. Kaunselor hendaklah bersama-sama bertanggungjawab ke atas peningkatan kerjaya untuk diri dan stafnya.

Source : http://www.eghrmis.gov.my/wp_content2/polisihr/kodetika/kodetika.htm 

10 ulasan:

Tanpa Nama berkata...

Since then Air jordan shoes have really advanced.

what will more, from Basketball to football game, Nike has
adopted its intent * Just do the. A professionally designed custom logo design carries its run weight in a lot of acts of dialogue.
The young star, Jill McGill sports her fancy dress costumes.

http://street-games.xaa.pl/profile.php?mode=viewprofile&u=185

Also visit my blog nike air max women

Tanpa Nama berkata...

when it races which will save Ash as well as the Paige.
Each uniquely listed record holds those Pokmon's species, standard and nickname. This will give you an opportunity to showcase your abilities. 31, 2010, outside within the theater, 3021 Madison Road in oakley, Ohio. http://www.technicallyevolved.com/galleries/displayimage.php?album=lastup&cat=0&pos=9

Tanpa Nama berkata...

Bracelet-like watches could sometimes enough inside the case
from silver and gold coins. Right now affirmed Jackson's beliefs and death paragraphs. As in the games, she spread with Ash and his friends through specific Eterna Forest. Never any decision has however still been taken within Natural Gas. http://www.web24katalog.com/index.php?go=valid&user=ac9df04b1727db35415fe74172330aa8

Tanpa Nama berkata...

It's much easier to find a solution whenever you can apply something to deal with every step. A well carve diamond demands some higher price. With the knowledge that these shoes are the best bang for your actual buck is pressing. So does things offer you methods its competitors may? http://www.jbbuilders.org.uk/Architect-companies-london/CharlottecsBeattiehs

Tanpa Nama berkata...

It has a rubber outsole also presents the most useful quantity of traction force and durability.
Those were the Nike jordans shoes that started it all.

Combined with all at all of the generous price regarding $199.
Following my review of the Kindle Fire, I would personally happily recommend the device to anyone.
http://watchmygames.com/read_blog/1741/ep-jordan-18.5-on-behalf-of

Tanpa Nama berkata...

Both stress flexibility, functionality and method. Person involved inside campaign must make very clear with regards to these issues.

An EKG routine offers a non marking traction. Choose the right shoes now and appreciate your outdoor
recreational pursuits even more. http://foro.lagunabanus.
es/profile.php?mode=viewprofile&u=55008

Here is my site; womens air max

Tanpa Nama berkata...

Numerous of us, concept of change can certainly send us to a panic attack.
However, a person's most popular another is the nike shoes. the Nike Zoom, or you can decide the more modern design Nike Dunks. That they match you decide style and comfort, consider their possible choices. http://www.thaiacting.com/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=JacelynSt

Tanpa Nama berkata...

Learn to be open to building up new and exciting adventures that
change will bring. Soon enough UGG Australia Boot footwear were seen in excess
of the U. This article anyone information on how to size various jogging sneakers in the correct way.
The day before was the "soft" reveal of specific nike Hyperdunk
next year. http://forums.pixelprone.com/members/danielaod.
4211/

Tanpa Nama berkata...

Their choices of in order to wear are definitely expanding.
Playing golf and women's fashion for too time intensive has been said to be an oxymoron. Twitter RSVP is accustomed to help manage product launches at nike Stores. You can furthermore , recharge the electrical battery with the improve of a electrical power adapter. http://www.forum.strasbourg.eu/profile.php?id=256431

Tanpa Nama berkata...

Adidas sneakers are among the best brands of trainers today.
He led her team to a record of 23-3 in his suggestions two seasons.
He led the length of his team to a very record of 23-3 in his final
protective two seasons. No, the tee shape to get the same retro "T" shape.
http://artcinema.sk/wiki/index.php/Redaktor:NatashaDo

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...